Slide One var - copy

Heading layer

Heading layer

Heading layer

Slide Two var
aandacht voor de mogelijkheden in uw tuin
Slide three var
previous arrow
next arrow

06-21975320    taeke@woudgroenhoveniers.nl   

Algemene voorwaarden voor Woudgroen Hoveniersbedrijf

ALGEMENE VOORWAARDEN WOUDGROEN HOVENIERS 

ARTIKEL 1 - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

 1. Werkzaamheden:
  • Het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van tuinen voor zowel binnen als buiten. Alle in samenhang met genoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst.
  • Het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van het onderhoud van tuinen voor zowel binnen als buiten. Alle in samenhang met genoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst.
  • Het leveren van benodigde materialen voor onder artikel 1.1.1. en 1.1.2. genoemde werkzaamheden.
  • Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.
 2. Materialen:
  • Levende materialen: Producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om ontwikkeling te komen.
  • Dode materialen: Alle overige producten en materialen die binnen het vakgebied van Woudgroen Hoveniers vallen.
 3. Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die aan Woudgroen Hoveniers opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van goederen als omschreven in artikel 1.1.

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat Woudgroen Hoveniers doet en op alle overeenkomsten die tussen Woudgroen Hoveniers en opdrachtgever worden gesloten.

ARTIKEL 3 - DE OFFERTE / HET AANBOD

 1. Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft Woudgroen Hoveniers de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de opdrachtgever de plicht Woudgroen Hoveniers deze informatie te verstrekken.
 2. Woudgroen Hoveniers brengt de offerte schriftelijk of elektronisch uit.
 3. De offerte is voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst, tenzij uit de offerte anders blijkt.
 4. De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren goederen en/of de te verrichten werkzaamheden op basis van de in het eerste lid door de opdrachtgever aan Woudgroen Hoveniers verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van de offerte door de opdrachtgever mogelijk te maken.
 5. De offerte geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingsmethode die wordt gehanteerd (aangenomen werk of regiewerk):
  • Bij de prijsvormingsmethode aangenomen werk komen opdrachtgever en Woudgroen Hoveniers een vast bedrag overeen waarvoor de Woudgroen Hoveniers de werkzaamheden verricht.
  • Bij de prijsvormingsmethode regiewerk doet Woudgroen Hoveniers een opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). Woudgroen Hoveniers kan op verzoek van de opdrachtgever een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs. Onder uurtarief wordt verstaan: de vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden gedurende de tijd van één uur door één persoon, exclusief btw. Woudgroen Hoveniers brengt aan de opdrachtgever het totaal aantal uren in rekening dat Woudgroen Hoveniers voor de opdrachtgever werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.
 6. De offerte vermeldt de wijze van betaling.
 7. Woudgroen Hoveniers behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Deze blijven, ongeacht de vraag of tekenkosten en overdracht van auteursrechten afzonderlijk in rekening zijn gebracht, zijn eigendom en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden worden overgedragen of op andere wijze worden gebruikt.
 8. Als de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan Woudgroen Hoveniers wordt gegeven, zal de offerte compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen binnen 14 dagen na datum van de beslissing aan Woudgroen Hoveniers retour worden gezonden.
 9. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal de opdrachtgever de werkelijke tekenkosten, indien deze in de offerte gespecificeerd waren, aan Woudgroen Hoveniers betalen in geval Woudgroen Hoveniers wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering goederen wordt gegeven.

ARTIKEL 4 - DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever. Deze aanvaarding geschiedt schriftelijk of elektronisch.
 2. De aanvaarding van de offerte wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan, indien en op het moment dat de opdrachtgever er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen.
 3. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden Woudgroen Hoveniers niet.

ARTIKEL 5 - DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst tussen Woudgroen Hoveniers en opdrachtgever heeft een duur van maximaal één jaar. De opdrachtgever kan deze overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij voortzetting van de overeenkomst in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. In geval van stilzwijgende verlenging van een overeenkomst, die (daardoor) een totale duur heeft van meer dan één jaar, kan de opdrachtgever de overeenkomst, nadat die één jaar geduurd heeft, opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De opdrachtgever kan een overeenkomst met een duur van meer dan één jaar of een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, na het eerste jaar te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
 2. Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd. De opdrachtgever kan de overeenkomst na afloop van het eerste jaar opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand, waarna Woudgroen Hoveniers de opzegging zal bevestigen. 

ARTIKEL 6 - DE PRIJS EN DE PRIJSWIJZIGINGEN

 1. Alle bedragen en prijzen, genoemd in offertes en overeenkomsten zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.
 2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog voor de uitvoering en/of levering een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. Als deze drie maanden verstreken zijn maar uitvoering en/of levering nog niet heeft plaats gevonden, heeft Woudgroen Hoveniers bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te ontbinden.
 3. Meer- en minderwerk moeten, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, van tevoren schriftelijk of elektronisch worden vastgelegd. Woudgroen Hoveniers voert deze werkzaamheden pas na akkoord van de opdrachtgever uit.
 4. Wijzigingen of toevoegingen in het overeengekomen werk kunnen alleen leiden tot verhoging van de prijs wanneer Woudgroen Hoveniers de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

ARTIKEL 7 - DE OPLEVERING

Onder oplevering van aangenomen werkzaamheden wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever. De werkzaamheden zijn opgeleverd wanneer Woudgroen Hoveniers, na de uitvoering van de werkzaamheden, aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat de werkzaamheden geheel zijn uitgevoerd. Verder zijn de werkzaamheden opgeleverd wanneer de opdrachtgever het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

ARTIKEL 8 - CONFORMITEIT

 1. Woudgroen Hoveniers staat in voor kwaliteit en soortechtheid van de door hem geleverde levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. Woudgroen Hoveniers ziet zo zorgvuldig mogelijk toe op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, teelaarde, compost, funderings- en/of verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.
 2. Woudgroen Hoveniers staat in voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hem verwerkte levende materialen, mits de verzorging aan hem is opgedragen, tenzij sprake is van aan Woudgroen Hoveniers niet toerekenbare omstandigheden, inclusief, maar niet beperkt tot overmacht. Tot de in de vorige zin genoemde omstandigheden behoren onder meer uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden.
 3. Bij uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden, dan wel bij overmacht, vergoedt Woudgroen Hoveniers de uitval van levende materialen tot maximaal 10% van de prijs van die levende materialen, alsmede maximaal 10% van de beplantingskosten van het geleverde relevante levende materiaal.
 4. Woudgroen Hoveniers staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid aan de kant van de opdrachtgever, waaronder gebrek aan voldoende onderhoud, of die het gevolg zijn van veranderingen die de opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Woudgroen Hoveniers in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken. 

ARTIKEL 9 - OVERMACHT

 1. Indien levering of uitvoering van werk door overmacht bij een van de partijen geheel of ten dele niet kan plaatsvinden, geeft dat geen recht tot ontbinding of vermindering van de totaalprijs of schadevergoeding. Indien overmacht langer dan 3 maanden duurt, zullen partijen nadere afspraken maken over de (verdere) uitvoering van werk / levering en de totaalprijs.
 2. Indien naar het oordeel van Woudgroen Hoveniers de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet op het tijdstip respectievelijk in termijn zoals oorspronkelijk in de overeenkomst voorzien kan worden uitgevoerd heeft Woudgroen Hoveniers het recht de werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft Woudgroen Hoveniers het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hierboven bedoeld zijn geëindigd, verder uit te stellen indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan of de hergroei van levend materiaal noodzakelijk is.

ARTIKEL 10 - DE BETALING

 1. Betaling van de werkzaamheden moet plaatsvinden binnen 14 dagen nadat opdrachtgever de factuur heeft ontvangen, tenzij anders is overeengekomen. Bij een bedrag tot €250 heeft Woudgroen Hoveniers het recht administratiekosten in rekening te brengen.
 2. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de offerte zijn vastgesteld.
 3. De betaling moet plaatsvinden op de wijze zoals opgenomen in de offerte. Personeelsleden van Woudgroen Hoveniers zijn niet bevoegd betalingen in ontvangst te nemen, tenzij zij hier uitdrukkelijk en schriftelijk toe worden gemachtigd.
 4. Bij koop mag Woudgroen Hoveniers de opdrachtgever tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs verplichten.

ARTIKEL 11 - NIET-TIJDIGE BETALING

 1. De opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip dat de overeengekomen termijn is verstreken. Na het verstrijken van de betalingstermijn stuurt Woudgroen Hoveniers een betalingsherinnering, waarin hij de opdrachtgever een nieuwe betaaltermijn stelt van 7 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering.
 2. Als de opdrachtgever na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet heeft betaald, mag Woudgroen Hoveniers rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
 3. Bij niet-tijdige betaling mag Woudgroen Hoveniers nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd opschorten.
 4. Alle kosten, die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling en die op grond van de geldende wetgeving op de opdrachtgever verhaald kunnen worden, komen ten laste van de opdrachtgever.

ARTIKEL 12 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle geleverde goederen voor zover niet aard- of nagelvast verbonden, blijven eigendom van Woudgroen Hoveniers, zolang deze niet, dan wel niet geheel zijn betaald. 

ARTIKEL 13 - UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN EN CONTRACTBEËINDIGING

 1. Bij het overlijden van Woudgroen Hoveniers, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van Woudgroen Hoveniers, vóór de voltooiing van de werkzaamheden, zijn diens rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te voltooien, ook al wordt de onderneming op enigerlei wijze voortgezet. In dat geval moet de opdrachtgever aan de rechtverkrijgenden betalen de aanneemsom, verminderd met een redelijk bedrag voor het niet-afgewerkte gedeelte van de werkzaamheden, dan wel bij regiewerk het tot het ogenblik van overlijden van Woudgroen Hoveniers, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van Woudgroen Hoveniers, verschuldigde berekend overeenkomstig deze algemene voorwaarden.
 2. Woudgroen Hoveniers mag de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd opschorten in geval de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, wanneer de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard, alsmede in geval de opdrachtgever een aanvraag tot surseance van betaling heeft ingediend.

ARTIKEL 14 - AANSPRAKELIJKHEID

 1. Woudgroen Hoveniers is aansprakelijk voor de schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van de Woudgroen Hoveniers of zijn personeel.
 2. Op Woudgroen Hoveniers rust de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.
 3. Woudgroen Hoveniers is met inachtneming van het in dit artikel bepaalde aansprakelijk voor schade ontstaan door/bij uitvoering van de overeenkomst. De schade wordt tot maximaal €1.000.000,- per gebeurtenis vergoed, onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid. Indien de opdrachtgever een hoger maximum aan aansprakelijkheid wenst overeen te komen dient de opdrachtgever dit voor het sluiten van de overeenkomst kenbaar te maken. Deze kan per gebeurtenis niet hoger dan € 2.500.000,- worden gesteld. Woudgroen Hoveniers sluit hiertoe in dat geval voor vermeld bedrag een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering af voor bedrijven of beroepen.
 4. De opdrachtgever vrijwaart Woudgroen Hoveniers voor aanspraken van derden jegens Woudgroen Hoveniers indien Woudgroen Hoveniers schade veroorzaakt doordat door de opdrachtgever of door derden die de opdrachtgever daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij Woudgroen Hoveniers bekend was geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.
 5. Woudgroen Hoveniers is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet/schuld/verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of namens de opdrachtgever.
 6. De opdrachtgever is tegenover Woudgroen Hoveniers aansprakelijk voor schade die door een aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
 7. Woudgroen Hoveniers is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verzakking van bodem/ grond of teelaarde, indien deze verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde.
 8. Woudgroen Hoveniers is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het voorafgaand aan de oplevering in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het gehele werk. 

ARTIKEL 15 - KLACHTEN

 1. De opdrachtgever moet een klacht over een gebrekkig(e) product en/of dienst, zo volledig en duidelijk mogelijk omschreven, indienen bij Woudgroen Hoveniers, binnen bekwame tijd nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Voor producten geldt dat een klacht binnen twee maanden in elk geval binnen bekwame tijd is. Bij de levering van producten zullen Woudgroen Hoveniers en opdrachtgever, indien mogelijk, de producten zo snel mogelijk na aflevering inspecteren en eventuele zichtbare gebreken aantekenen op het ontvangstbewijs, hetgeen overigens geen afbreuk doet aan de rechten die de opdrachtgever op grond van de eerste zin van dit artikellid heeft.
 2. Woudgroen Hoveniers reageert binnen twee weken inhoudelijk op de klacht. Als een inhoudelijke reactie nog niet mogelijk is, laat Woudgroen Hoveniers dit binnen twee weken aan de opdrachtgever weten, en geeft hij een termijn aan, waarbinnen de opdrachtgever wel een inhoudelijk antwoord kan verwachten. Woudgroen Hoveniers heeft het recht om binnen vier weken na indiening van de klacht, de klacht door een onafhankelijke derde te laten onderzoeken. De opdrachtgever verleent in dat geval zijn medewerking.
 3. Klachten betreffende de uitvoering van de werkzaamheden of de levering van de zaken ontslaan de opdrachtgever niet om de normale zorg in acht te nemen die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van de werkzaamheden of levering van materialen.
 4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 16 - GESCHILLENREGELING

 1. Geschillen tussen de opdrachtgever en Woudgroen Hoveniers over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de opdrachtgever als door de Woudgroen Hoveniers worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Groen.
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de opdrachtgever zijn klacht eerst bij Woudgroen Hoveniers heeft ingediend.
 3. Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan Woudgroen Hoveniers is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 4. Wanneer de opdrachtgever een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is Woudgroen Hoveniers aan deze keuze gebonden. Indien Woudgroen Hoveniers een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de opdrachtgever vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Woudgroen Hoveniers dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen. 

ARTIKEL 17 – VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van Woudgroen Hoveniers persoonsgegevens van een opdrachtgever worden verwerkt, wordt dit overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Verdere informatie leest u in bijlage 1 (Privacyverklaring). 

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen Woudgroen Hoveniers en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 19 - AFWIJKING

Individuele afwijkingen van de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen Woudgroen Hoveniers en de opdrachtgever worden vastgelegd.

ARTIKEL 20 - SLOTBEPALING

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

 

Mei 2018

 

 

BIJLAGE 1 PRIVACYVERKLARING WOUDGROEN HOVENIERS

 

Deze verklaring is van toepassing op alle door Woudgroen Hoveniers geleverde producten en diensten.

Woudgroen Hoveniers, gevestigd te Hemmemastate 18 in Berlikum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Woudgroen Hoveniers verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Woudgroen Hoveniers van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres

Woudgroen Hoveniers verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

WAAROM WOUDGROEN HOVENIERS UW GEGEVENS NODIG HEEFT

Woudgroen Hoveniers is u graag goed van dienst en gebruikt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.  

WELKE REGELS GELDEN BIJ DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Woudgroen Hoveniers gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Woudgroen Hoveniers zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD

Woudgroen Hoveniers zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN/VERSTREKKING AAN DERDEN

Woudgroen Hoveniers verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Woudgroen Hoveniers gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.  

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor dient u een gespecificeerd verzoek in bij Woudgroen Hoveniers. Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Woudgroen Hoveniers u hierover binnen 5 werkdagen informeren.

 BEVEILIGING

Woudgroen Hoveniers hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Woudgroen Hoveniers heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Woudgroen Hoveniers toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

VRAGEN

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact opnemen via taeke@woudgroenhoveniers.nl

 

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 23 mei 2018.